Sponzor školy
ČEZ

 
Aktuality ze školy

Charakteristika školy

Počet žáků celkem: 32

Počet tříd:
1. stupeň: 2

Počet oddělení ŠD: 1

vychovatelka: Marie Růžičková

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci
I. třída - 1. a 3. ročník - Mgr. Zuzana Marešová
II. třída - 2.,4. a 5. ročník - Mgr. Zdeňka Hucková

Nepedagogičtí pracovníci:
školnice: Drahomíra Trnková

Spolupráce s rodičovskou veřejností
Školská rada pracuje od roku 2005, při škole pracuje také Sdružení rodičů a přátel školy.

Předsedkyně SRPDŠ: paní Radka Tvrzická
Pokladnice: paní Dana Pfefferová

Školská rada pracuje ve složení:
Marie Růžičková, Mgr. Pavla Vařáková, František Mádl

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy, školní vzdělávací program jsou listiny veřejné k nahlédnutí u ředitele školy a u zřizovatele. Ředitel školy s nimi seznamuje školskou radu a zaměstnance.

Vyučovací hodiny a přestávky
1. hod. 7,45 – 8,30
2. 8,40 – 9,25 
3. 9,45 – 10,30
4. 10,40 – 11,25
5. 11,35 – 12,20
6. 13,20 – 14,05
7. 14,15 – 15,00


Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Je realizováno na základě přihlášek pedagogů z nabídky DVPP

Reprezentace školy, soutěže a další významné akce na škole
Na škole proběhnou základní kola soutěží:

•Matematický klokan

Sportovní soutěže:

Významné školní akce a projekty:

Plán akcí je uveden v plánu školy na školní rok 2015/2016

--------------------------------------------------------------------------------

Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provoz

Zaměstnanci:
Pedagogické pracovnice:


Vedoucí učitelka Dana Kuboušková

Veronika Rejžková 

Bc. Jitka Pešková

Bc. Pavla Píchová

Nepedagogičtí pracovníci:
školnice: Vladislava Cimbulková

Spolupráce s rodičovskou veřejností
•s rodiči jsou učitelky v denním styku
•schůzky s rodiči jsou organizovány při příležitosti besídek pro rodiče a různých akcí
•výlet s matkami
•divadlo s rodiči
•společné hry rodičů s dětmi v MŠ
•besídka ke Dni matek
•akce ke Dni dětí – posezení s rodiči a dětmi u táboráku
•každý rodič obdrží v září "Plán akcí a aktivit MŠ na školní rok 2015/2016

•školní řád je pro rodiče vyvěšen na nástěnce
•další formou jsou individuální pohovory podle potřeb učitelek a rodičů
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ proběhne v březnu 2016

--------------------------------------------------------------------------------

Součást: ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz
Ve škole pracuje 1 oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je v pracovních dnech v době od 6.30 do 7,45 hod. Upřesněn je v řádu školní družiny a náplň činnosti je stanovena v ročním plánu práce školní družiny. Po dobu hlavních i vedlejších školních prázdnin je provoz školní družiny se souhlasem zřizovatele uzavřen.

Děti
Zapsáno a zařazeno je 30 dětí z 1. – 5. třídy.

Zaměstnanci
Ve školní družině pracuje paní vychovatelka Marie Růžičková.

Spolupráce s rodiči
Paní vychovatelka je v častém styku s rodiči při předávání žáků, případné aktuální problémy jsou řešeny v součinnosti s třídními učitelkami a rodiči.


--------------------------------------------------------------------------------

Součást: ŠKOLNÍ JÍDELNA
Provoz
Základní provoz je v pracovní dny, mimo provoz je během zimních prázdnin, 5 týdnů o hlavních prázdninách. V době jarních prázdnin a první dva týdny o hlavních prázdninách je provoz upraven – vaří se pro potřeby MŠ , třetí týden o hlavních prázdninách je věnován generálnímu úklidu kuchyňských prostor.

Zaměstnanci
vedoucí školní jídelny: Vladěna Staňková

kuchařka: Vladěna Staňková
pracovnice v obchodním provozu: Bohuslava Trnková